Saturday, September 22, 2018


 -PANONSKA SRBIJA(pitanja za vežbanje)
1.        Navedi granice južnog oboda Panonskog basena i oblasti koje se ovde izdvajaju?
2.        Koje su oblasti (delovi) severnog i severozapadnog dela južnog oboda i koje su njihove karakteristike?
3.        Osnovne odlike Mačve?
4.        Gde se nalazi oblast koja se zove Pocerina?
5.        Koje se planine nalaze u Podgorini i Podrinju?
6.        Koje reke su granice Šumadije?
7.        Osnovne odlike Šumadije – koje planine čine šumadijsku gredu?
8.        Dolina Zapadne Morave – šta znači ako je neka dolina kompozitna (objasniti i navesti najveće klisure i kotline?)
9.        Osnovne karakteristike doline Velike Morave (kako nastaje reka, koje su klisure i kotline su njenom sastavu,…)
10.     U dolini kojih reka se nalaze oblasti Stig i Braničevo?
11.     Šta su meridijani, koji je početni i koliko ih ima?
12.     Šta su paralele, koja je najveća, koje su najmanje, koliko ih ukupno ima?
13.     Šta je geografska širina, a šta geografska dužina?
14.     Kakav je geografski položaj Srbije?
15.        Gde se u odnosu na ekvator i Severni pol nalazi Srbija?

16.        Zašto kažemo da je fizičko-geografski položaj Srbije složen? Kakav on može biti?
17.        Šta znači ako kažemo da je Srbija panonska (sednjoevropska) zemlja?
18.        Šta znači ako kažemo da je Srbija podunavska i balkanska zemlja?
19.        Koje su granice Balkanskog poluostrva? Kakav je značaj Dunava?
20.        Gde izvire, a gde se uliva Dunav? Preko kojih rukavaca?
21.        Koja mora povezuje kanal Rajna-Majna-Dunav?
22.        Zašto je Srbija planinska zemlja?
23.        Objasni saobraćajno-geografski položaj Srbije?
24.     Kolika je površina Srbije i koliko ima stanovnika?
25.     Koliko Srbija ima suseda i koji su?
26.     Navedi po jedan naziv graničnog prelaza između Srbije i svake od susednih država?
27.     Objasni formiranje reljefa Balkansko poluostrva?
28.     Kuda se protezao Tetis?
29.     Koje je najstarije kopno na Balkanskom poluostrvu i teritoriji Srbije?
30.     Kada je oteklo Panonsko jezero, na tom prostoru su nastale....? 

Sunday, May 27, 2018  ВЕЖБАЊЕ-ПОЉОПРИВРЕДА И ИНДУСТРИЈА1.Шта је пољопривреда? Пољопривреда је привредна делатност која се бави гајењем и искоришћавањем биљака и животиња.
2.Како се дели пољопривреда? Дели се на:А)ЗЕМЉОРАДЊУ -РАТАРСТВО ,ВОЋАРСТВО ,ВИНОГРАДАРСТВО                  
    Б) СТОЧАРСТВО-  ГОВЕДАРСТВО, СВИЊАРСТВО, ОВЧАРСТВО, ЖИВИНАРСТВО
3.Који фактори утичу на развој пољопривреде?
 природни услови: рељеф, земљиште, клима и вода
друштвени услови: становништво, тржиште, наука и техника
4.Упореди екстензивну и интензивну пољопривреду.
екстензивна – примена примитивних средстава за рад, ниски приноси, велики утрошак људског рада
интензивна – примена агротехничких мера, високи приноси, мали утрошак људског рада
5.Шта спада у агротехничке мере? Мелиорација(наводњавање и одводњавање ),хемизација
Механизација,селекција и укрштање биљака
6.Шта је обухвата земљорадња, а шта ратарство?
 ЗЕМЉОРАДЊА ОБУХВАТА:РАТАРСТВО,ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
РАТАРСТВО ОБУХВАТА ПРОИЗВОДЊУ:ЖИТАРИЦА,ИНДУСТРИЈСКИХ БИЉАКА И ПОВРЋА
7.Који су најпознатији виноградарски рејони у Србији? Фрушка гора,Вршачке планине
Тимочка и Неготинска Крајина,Смедеревско виногорје,Александровачка жупа иМетохија.
8. Који су обновљиви, а који необновљиви извори енергије?
ОБНОВЉИВИ-хидро (вода),соларна (сунце),еолска (ветар) игеотермална (топлота Земљине унутрашњости)
НЕОБНОВЉИВИ:(фосилна горива)угаљ,нафта иземни гас
9.Како настаје угаљ?Угаљ је настао таложењем биљних остатака у слатководној средини милионима година.
10.Где има угља у Србији?
лигнит – Колубарски и Костолачки басен
мрки угаљ – Сењско – ресавски и Боговински рудник
камени угаљ – Ибарски и Тимочки басен
11.Наброј хидроелектране
Дунав – Ђердап I и II
Дрина – Бајина Башта, Зворник
Лим – Потпећ
Увац – Увац, Кокин Брод и Бистрица
Западна Морава – Овчар Бања и  Међувршје
Власинско језеро – Врла I,II,III и IV
12.Шта је индустрија? Индустрија је привредна делатност у којој се обавља прерада сировина различитог порекла у готове производе.
13-. КАКО СЕ ДЕЛИ ИНДУСТРИЈА?Објаснити да тешка индустрија обухвата производњу енергије (енергетика), вађење руда (рударство) и производњу машина и опреме, а лака индустрија производи робу широке потрошње!
14.На које делатности делимо привреду? Привреда се дели на привредне делатности, а оне се могу груписати у секторе:
1. примарни 2. секундарни 3. терцијарни 4. квартарни


Sunday, April 22, 2018

Вежбање бр.7.

131. Коју географску ширину и дужину има место у пресеку Гринича и Екватора?_____
132.Да ли је тачна тврдња: Сва места на истом меридијану ће у исто време имати подне.___
133. Површина Европе приближно износи:
       а) 9.5 милиона km²     б) 10.5 милиона km²     ц) 12.5 милиона km²     д) 11.5 милиона km²
133.У следећим задатку прецртај нетачну тврдњу.
Већа левкаста удубљења у крашким пределима су шкрапе/вртаче.
Због пространости и обрадивих површина у крашким крајевима велику важност имају крашка поља/вртаче.
Мања жљебаста удубљења на површини стена су пећине/шкрапе.
134.Упиши редне бројеве планета почевши од оне најближе Сунцу.
__Земља,   __Јупитер,    __Марс,      __Венера,     __Сатурн,      __Нептун,     __Меркур,       __Уран.
135. Допуни реченице:
а)  Удаљеност неке тачке од почетне паралеле може бити од  00 до највише ____0према______или____.
      Та удаљеност назива се____________________
б)   Гринич је почетни, нулти, меридијан и обележава се са 0° . 
Крајњи меридијан, који се налази насупрот Гриничу,означен је  са______. 

136.Ове биљке и животиње смести у колону табеле за природну зону којој припадају лијане,висока трава,  камила, маслинка, вук, храст,дивња свиња,ариш,снежна сова,пингвин, мајмун, , кактус, жирафа, ниске траве у бусенима, лос, дивокоза, лишајеви

                                                                                                                                  


Тропске Кишне шуме

саване

пустиње
Средоземн
шуме

степе
Шуме умереног појаса

тајге

тундре
Поларне
пустиње
биљке

животињње

     

У следећој табели су унети различити географски  градови. За сваки одреди у којој регији Србије се налази. За веће регије типа Јужни обод Панонске области потребно је уписати назив подрегије.


     Град
                               Регија
Суботица

Куршумлија

Рашка

Чачак

Призрен

Шабац

Лесковац

Горњи Милановац

Панчево

Бор
137. скраћенице са пуним називима међународних организација. Слова испред појмова из леве колоне читко упиши на линије испред одговарајућих појмова у десној колони.
а) UNICEF                                   ___ Европска унија 
б) NATO                                       ___ Фонд Уједињених нација за децу
в) EU                                              ___ Северноатлантски војни савез
 г) UNESCO                                     ___ Организација за образовање, науку и културу

138.Повежите парове тако да сваком мореузу,односно каналу,придружите одговарајуће слово.Пазите један мореуз или канал је вишак
_______Панамски канал                        А повезује Средоземно и Црвено море
_______Суецки канал                             Б повезује Европу и Азију
_______ Гибралтарски мореуз             В повезује Атлантски и Тихи океан
_______Босфор                                         Г  одваја Африку и Европу
_______Берингов мореуз


139.  На којим рекама се налазе следећи градови и у којој регији:Крагујевац,Лесковац,Врање,

140.  У левој колони наведени су типови земљишта, а у десној њихове особине. Повежи земљишта са њиховим особинама уписивањем одговарајућих слова на линије.
а) црвеница               ______глиновито, смоласто, збијено земљиште, црне боје
б) чернозем               ______земљиште заступљено у кречњачким подручјима
в) смонице                ______има велику плодност, црну боју и садржи пуно хумуса
г)  гајњаче                 ______ дебљине 10-30 см, смеђе боје
д) подзоли                 ______садрже песак и имају пепељасту боју
141. Повежи рељефни облик са регионалном целином у којој се налази:
Фрушка гора                                                  СРЕМ
Гудурички врх                                                                 
Црвени чот                                                     БАНАТ
Делиблатска пешчара
Тителски брег
Телечка лесна зараван                                   БАЧКА
142.  Висок степен заступљености младог становништва карактеристичан је за:
а) земље са ниском стопом природног прираштаја
 б) земље са високом стопом природног прираштаја
 ц) развијене земље      

   143 Највећа концентрација становништва, у односу на надморску висину је у: 
а) брежуљкасто-брдовитим подручјима (200-500 м н.в.)
 б) равничарским подручјима (0-200 м н.в.)
 ц) у подручјима која се налазе на 500-1000 м н.в.

145.  Допуни реченице:
Београд се налази на ушћу река____________у__________
Београд је престоница од___________(упиши годину)
Београд се налази 44◦ 49'___ и 20 ◦27'_______