Sunday, May 27, 2018  ВЕЖБАЊЕ-ПОЉОПРИВРЕДА И ИНДУСТРИЈА1.Шта је пољопривреда? Пољопривреда је привредна делатност која се бави гајењем и искоришћавањем биљака и животиња.
2.Како се дели пољопривреда? Дели се на:А)ЗЕМЉОРАДЊУ -РАТАРСТВО ,ВОЋАРСТВО ,ВИНОГРАДАРСТВО                  
    Б) СТОЧАРСТВО-  ГОВЕДАРСТВО, СВИЊАРСТВО, ОВЧАРСТВО, ЖИВИНАРСТВО
3.Који фактори утичу на развој пољопривреде?
 природни услови: рељеф, земљиште, клима и вода
друштвени услови: становништво, тржиште, наука и техника
4.Упореди екстензивну и интензивну пољопривреду.
екстензивна – примена примитивних средстава за рад, ниски приноси, велики утрошак људског рада
интензивна – примена агротехничких мера, високи приноси, мали утрошак људског рада
5.Шта спада у агротехничке мере? Мелиорација(наводњавање и одводњавање ),хемизација
Механизација,селекција и укрштање биљака
6.Шта је обухвата земљорадња, а шта ратарство?
 ЗЕМЉОРАДЊА ОБУХВАТА:РАТАРСТВО,ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
РАТАРСТВО ОБУХВАТА ПРОИЗВОДЊУ:ЖИТАРИЦА,ИНДУСТРИЈСКИХ БИЉАКА И ПОВРЋА
7.Који су најпознатији виноградарски рејони у Србији? Фрушка гора,Вршачке планине
Тимочка и Неготинска Крајина,Смедеревско виногорје,Александровачка жупа иМетохија.
8. Који су обновљиви, а који необновљиви извори енергије?
ОБНОВЉИВИ-хидро (вода),соларна (сунце),еолска (ветар) игеотермална (топлота Земљине унутрашњости)
НЕОБНОВЉИВИ:(фосилна горива)угаљ,нафта иземни гас
9.Како настаје угаљ?Угаљ је настао таложењем биљних остатака у слатководној средини милионима година.
10.Где има угља у Србији?
лигнит – Колубарски и Костолачки басен
мрки угаљ – Сењско – ресавски и Боговински рудник
камени угаљ – Ибарски и Тимочки басен
11.Наброј хидроелектране
Дунав – Ђердап I и II
Дрина – Бајина Башта, Зворник
Лим – Потпећ
Увац – Увац, Кокин Брод и Бистрица
Западна Морава – Овчар Бања и  Међувршје
Власинско језеро – Врла I,II,III и IV
12.Шта је индустрија? Индустрија је привредна делатност у којој се обавља прерада сировина различитог порекла у готове производе.
13-. КАКО СЕ ДЕЛИ ИНДУСТРИЈА?Објаснити да тешка индустрија обухвата производњу енергије (енергетика), вађење руда (рударство) и производњу машина и опреме, а лака индустрија производи робу широке потрошње!
14.На које делатности делимо привреду? Привреда се дели на привредне делатности, а оне се могу груписати у секторе:
1. примарни 2. секундарни 3. терцијарни 4. квартарни